Regulamin

 

MOTYLARNI APOLLO

 

I.                   Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie osoby wchodzące do Motylarni, zamierzające korzystać z jego atrakcji lub zamierzające przebywać na terenie Motylarni mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
 2. Jednorazowo w Motylarni może przebywać 15 osób zwiedzających wraz z dziećmi upoważnionymi do bezpłatnego wejścia oraz obsługa Motylarni.
 3. Jednorazowa wizyta w Motylarni trwa 20 minut.
 4. Istnieje możliwość ustalenia dłuższego czasu zwiedzania niż 20 minut – za dodatkową opłatą.
 5. W ciągu godziny zegarowej ustalone są 3 wejścia do Motylarni:

– równa godzina zegarowa

– 20 minut po równej godzinie zegarowej

– 40 minut po równej godzinie zegarowej

 1. Istnieje możliwość dłuższego pobytu w Motylarni w przypadku przebywania w niej mniej niż 15 osób zwiedzających. O przedłużeniu czasu pobytu w Motylarni dla zwiedzających decyduje obsługa Motylarni.
 2. W godzinach otwarcia Motylarni przewidziane są dwie przerwy w godzinach:

16:00-16:20 oraz 19:00-19:20. Podczas przerw Motylarnia jest zamknięta dla zwiedzających i sprzedaż biletów nie jest prowadzona.

7.      W trosce o bezpieczeństwo motyli oraz użytkowników Motylarnia jest monitorowana.

8.      Zwiedzanie Motylarni jest możliwe w godzinach jej otwarcia, z wyłączeniem przerw, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

 1. Wstęp do Motylarni jest możliwy poprzez:

a) zakupie biletu w kasie Motylarni, lub przez system rezerwacji internetowych ,

b) bezpłatnie w przypadku dzieci do 100 cm wzrostu, po uprzedniej weryfikacji uprawnienia do bezpłatnego wejścia przez obsługę Motylarni.

c) dla opiekuna grupy zorganizowanej (1 opiekun na min. 10 osób) wstęp jest bezpłatny.

 

II.                Rezerwacja biletów

 

 1. W przypadku spóźnienia się na określoną na zakupionym bilecie godzinę wejścia do Motylarni, czas pobytu zostanie skrócony o czas spóźnienia. Maksymalny czas spóźnienia wynosi 5 min. od wybranej godziny wejścia do Motylarni. W przypadku dłuższego spóźnienia, nie ma możliwości zmiany godziny wejścia do Motylarni, a niewykorzystany bilet w dniu bieżącym i godzinie przepada.
 2. Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja biletu wstępu do Motylarni poprzez system rezerwacji internetowych.
 3. Dla grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerem telefonu +48 570541074, przez internet: kontakt@motylarniaapollo.pl lub bezpośrednio w kasie Motylarni Apollo.
 1. Zakup biletu wstępu lub wejście do Motylarni na innej podstawie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Motylarni Apollo.
 2. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu wstęp do Motylarni nie będzie możliwy.
 3. Każdy bilet uprawnia do jednorazowego wejścia do Motylarni. Bilet obowiązuje wyłącznie w dniu zakupu oraz w określonej godzinie.
 4. O możliwości zakupu biletów wejścia decyduje kolejność zgłoszeń zwiedzających.
 5. Cena zakupu jednorazowego wstępu do Motylarni w wynosi: 7,99 zł. Możliwe jest obniżenie ceny biletu w okresach promocji Motylarni. Cena promocyjna stosowana jest również dla grup zorganizowanych pow. 10 osób. Dla opiekunów grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób) wstęp jest bezpłatny.
 6. Prowadzona jest sprzedaż biletów wstępu na indywidualne seanse relaksacyjne, których czas pobytu wynosi 1 godzinę. Podczas indywidualnego seansu relaksacyjnego zwiedzający mają do dyspozycji leżak i wybrany schłodzony napój bezalkoholowy. Cena zakupu jednorazowego wstępu na seans relaksacyjny do Motylarni w wynosi: 79 zł.
 7. Prowadzona jest sprzedaż karnetów w cenie:

5 wejść – 33 zł,

10 wejść – 60 zł.

 1. W przypadku grup zorganizowanych za bezpieczeństwo oraz spowodowane przez podopiecznych szkody odpowiada opiekun.
 2. Motylarnia zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Osoby dokonujące rezerwacji zostaną poinformowane o jej odwołaniu telefonicznie, a jeżeli będzie to utrudnione – przez internet.

22.  Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie na inne.

 

 

III.             Postanowienia dodatkowe

 

13.  Reklamacje przyjmowane są na adres: kontakt@motylarniaapollo.pl i będą rozpatrywane w terminie 14 dni.

 1. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Motylarni wyłącznie pod opieką dorosłych lub pełnoletnich opiekunów.
 2. Tylko osoby obsługujące Motylarnię pokazują jak należy prawidłowo postępować z motylami. Zabronione jest łapanie motyli, w szczególności dotykanie skrzydeł motyli. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Motylarni Apollo w tym zakresie obsługa Motylarni pobiera opłatę dodatkowa 50 PLN. Związane jest to z tym, że na skrzydłach motyli znajdują się łuski, których utrata uniemożliwia późniejsze latanie motyla.
 3. Zabronione jest dotykanie aranżacji w Motylarni, w tym roślin, które mogą być trujące.
 4. Zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad współżycia społecznego umożliwiających innym zwiedzającym bezproblemowe i komfortowe zwiedzanie Motylarni.
 5. Zwiedzający zobowiązani są stosować się do zaleceń osób obsługujących Motylarnię oraz ochrony GH Łopuszańska 22.
 6. Motylarnia Apollo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Motylarni Apollo, jak również niestosowaniem się do oznaczeń ostrzegawczych w Motylarni.
 7. Podmiotem zarządzającym Motylarnią Apollo jest Fundacja „Współistnieć” z siedzibą w Pruszkowie, adres ul. Willowa 12/2, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000403380, NIP: 5342484475, REGON: 145935801, zwana dalej Zarządcą.
 8. Za nieprzestrzegane Regulaminu Motylarni Apollo naliczana jest opłata dodatkowa 50 PLN.

 

 

IV.             Postanowienia końcowe  

 1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Motylarni, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez pracowników Motylarni w trakcie pobytu zwiedzających na terenie Motylarnii lub na skierowane zapytanie drogą mailową: kontakt@motylarniaapollo.pl.
 2. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Administratorem danych osobowych Motylarni Apollo jest Fundacja „Współistnieć” z siedzibą w Pruszkowie, adres ul. Willowa 12/2, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000403380, NIP: 5342484475, REGON: 145935801.
 4. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do świadczenia i oferowania własnych usług Motylarni Apollo.
 5. Podanie danych osobowych przez zwiedzających Motylarne jest uzasadnione ze względu na świadczone usługi.
 6. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw Klienci mogą skontaktować się:

·       mailowo: kontakt@motylarniaapollo.pl

·       telefonicznie: +48 570541074

·       osobiście z obsługą Motylarni.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla:
  1. świadczenia usług/ wykonywania przez Motylarnie Apollo zawieranych umów (podstawa prawna przetwarzania- art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym gdy chodzi o używanie drogi elektronicznej: przede wszystkim przyjmowanie rezerwacji wstępu do Motylarnii i sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej (w ramach tego także płatności),
  2. zapewnienia właściwej obsługi zwiedzającym Motylarnię, w szczególności w ramach komunikacji z nimi w procesie wypełniania zamówień,
  3. obsługi składanych przez klientów reklamacji i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, reklamy- w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  5. wypełniania obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości)
  6. obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji email, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji listownej – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  7. w celach analitycznych- min. dostosowanie treści oferty do oczekiwań klientów- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Termin dla usunięcia przez Motylarnię Apollo danych osobowych otrzymanych od osób korzystających z Motylarni:
  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania jej,
  2. w przypadku, gdy Motylarnia Apollo przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w  interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu osoby, której dane dotyczą– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  3. w przypadku, gdy Motylarnia Apollo przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,
  4. w przypadku, gdy dane pozyskano dla zawarcia i wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do końca czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń min. cywilnoprawnych.

 

 1. Dane osobowe zwiedzających Motylarnie mogą być ujawniane przez Motylarnie Apollo:
  1. osobom upoważnionym przez Administratora- pracownicy i współpracownicy
  2. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów
  3. podmiotom, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów
  4. odbiorcom danych takim jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych.
 2. Każdemu zwiedzającemu Motylarnie, który przekazuje swoje dane osobowe przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do wystąpienia o usunięcie danych,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z tą osobą (zwiedzającym) działań, jeżeli jej zdaniem dane są nieprawidłowe lub Motylarnia Apollo przetwarza je bezpodstawnie; lub nie występuje o ich usunięcie bowiem są jej potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas rozpoznania sprzeciwu wystosowanego względem przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które obejmuje tzw. sprzeciw marketingowy- sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego lub sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację- sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej władzy publicznej,
  6. prawo do przenoszenia danych tj. zlecenia przesłania ich bezpośrednio innemu podmiotowi,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, może być zrealizowane w każdej chwili.